Осигурање извозних потраживања обезбеђује извознику сигурност и извесност у наплати јер чини наплату осигураног процента извесном. Наиме, у условима савременог спољнотрговинског пословања домаћа правна лица и предузетници су у обављању својих извозних послова изложени многобројним ризицима. Извесност да ће се потраживања по извозним пословима реализовати, предуслов је за нормално пословање и планирање, односно за успешно проширење броја купаца.

 

Предности осигурања извоза:

 • Превентива, у смислу анализе купаца, покрића купаца са свих континената;
 • Побољшање конкурентности на основу продаје на одложено, нижих трошкова у поређењу са другим средствима обезбеђења;
 • Сигурност кроз пренос ризика неплаћања на осигуравача, исплата штете, регрес.

 

Ризици покривени осигурањем:

 • Комерцијални ризици;
 • Некомерцијални ризици.

 

Осигурање краткорочних потраживања у иностранству, ОД КОМЕРЦИЈАЛНИХ РИЗИКА:

Предмет осигурања су краткорочна новчана потраживања осигураника на основу испоручене робе или извршених услуга купцима, која су настала и пријављена у периоду важења уговора о осигурању и за која је осигураник испоставио фактуре купцима са одложеним роком плаћања до 180 дана.

Комерцијални ризици покривени овим производом осигурања су:

 • Ризик инсолвентности купца,
 • Ризик продуженог неплаћања дуга.

 

Осигурање краткорочних потраживања у иностранству, ОД НЕКОМЕРЦИЈАЛНИХ РИЗИКА:

АОФИ исплаћује одштету у случају остварења наведених некомерцијалних ризика:

 • Неплаћање дуга у року од шест месеци од уговореног рока доспелости ако је дужник држава, државна организација или лице за које гарантује држава, односно државна организација;
 • Политички догађаји у земљи дужника или ратно стање у држави чији је држављанин дужник са другом државом;
 • Општи мораторијум плаћања, немогућности конверзије валуте земље дужника у конвертибилне валуте или забране трансфера, до истека тих забрана;
 • Забрана увоза робе или услуга од државе или државне организације као купца или корисника услуга;
 • Једнострани раскид уговора од државе или државне организације као купца или корисника услуга, осим када је до једностраног раскида дошло услед повреде царинских или здравствених прописа државе увозника, односно државе корисника услуга;
 • Заплена, оштећење, забрана располагања или уништење робе, учињених од стране државе или њених институција, од часа преласка робе преко државне границе до приспећа иностраном купцу.

 

Процедура осигурања:

 1. Извозник упућује захтев за осигурање извозних потраживања и доставља неопходну документацију;
 2. Стручна служба АОФИ доставља извознику индикативну понуду;
 3. Уколико се извозник сложи са индикативном понудом, стручна служба АОФИ наручује бонитете за све купце којима клијент даје одложене рокове плаћања;
 4. Стручна служба АОФИ, анализира бонитете купаца и одређује висине кредитних лимита;
 5. Извознику се доставља коначна понуда након које, уколико је извозник прихвати, следи потписивање полисе осигурања.

 

АОФИ пружа услуге осигурања извозним предузећима, по следећим условима:

 • Премијска стопа од 0,36% до 2,35% на износ фактуре;
 • Висина премијске стопе зависи од ризика земље купца, уговореног начина и рока плаћања роба и услуга, бонитета купца, привредне гране и обима извоза;
 • Полиса осигурања је свеобухватног карактера и сви купци којима осигураник даје одложене рокове плаћања морају бити обухваћени полисом осигурања.