Краткорочно кредитирање подразумева обезбеђивање финансијских средстава ради финансирања обртних средстава извозника.

Предности краткорочног кредитирања:

 • Побољшање ликвидности;
 • Једноставнија процедура обезбеђивања кредита у поређењу са дугорочним кредитима;
 • Прилагођеност услуге кредитирања потребама извозника.

 

ПРОГРАМИ ФИНАНСИРАЊА ИЗВОЗНИКА:

 1. Директно кредитирање;
 2. Суфинансирање са пословном банком извозника;
 3. Рефинансирање кредита преко пословне банке извозника.

 

1.  Директно краткорочно финансирање извозника

АОФИ обезбеђује краткорочне кредите извозним предузећима по условима који се могу преузети на дну странице.

 

2.  Суфинансирање са пословном банком клијента

Поред директног кредитирања, АОФИ обезбеђује и суфинансирање у сарадњи са пословном банком извозника. АОФИ пласира део средстава извознику по важећим условима, док други део траженог кредита финансира пословна банка по условима који су уговорени са АОФИ (каматна стопа и сви трошкови до максимално 10% годишње).

 

3.  Рефинансирање преко пословне банке клијента

АОФИ пласира средства пословним банкама по важећој каматној стопи за конкретне извознике, тако да пословне банке из тих средстава наплаћују каматну стопу на пласмане извозницима у износу до максимално 10% на годишњем нивоу. Банке затим могу да, кроз везане аранжмане по овом основу (рефинансирање са суфинансирањем), пласирају извозницима и део средстава из сопственог потенцијала где су каматна стопа и сви трошкови ограничени на ниво до максимално 10%  годишње.

 

Потребна документација:

 1. Захтев за одобравање пласмана на меморандуму фирме, оверен и потписан
 2. Попуњен Упитник за израду кредитног досијеа АОФИ
 3. Копија уговора о извозном послу који је предмет финансирања/издавања гаранција
 4. Попуњена Сагласност клијента – Кредитни биро за повлачење извештаја
 5. Закључни лист на последњи дан претходног месеца
 6. Закључни лист на 31. 12. 2016. године
 7. Званични финансијски извештај за последње три године
 8. Ревизорски извештај за последње три године (за лица код којих постоји законска обавеза)
 9. Аналитичке картице купаца и добављача
 10. Статусна документација (Извод из АПР-а, ОП образац, ПИБ, Одлука о оснивању, важећи статут са свим изменама)
 11. Потврда Пореске управе о измиреним пореским обавезама
 12. Списак средстава обезбеђења