Подршка кроз гаранције подразумева издавање свих типова гаранција у којима купац тражи неку врсту осигурања која ће покривати извозниково извршење посла.

Предности гаранција:

 • Поседовањем гаранције клијент стиче услов за учешће на тендерима;
 • Захваљујући авансним гаранцијама извођач радова брже долази до средстава;
 • Омогућава се добијање посла услед гарантовања да ће извозник – извођач радова посао извршити ваљано, у складу са захтевима купца или инвеститора;

Уговорна гаранција може да се односи на:

 1. Учешће на тендеру;
 2. Повраћај авансног плаћања;
 3. Добро извршење посла;
 4. Одржавање у гарантном периоду;

Потребна документација:

 1. Захтев за одобравање пласмана на меморандуму фирме, оверен и потписан
 2. Попуњен Упитник за израду кредитног досијеа АОФИ
 3. Копија уговора о извозном послу који је предмет финансирања/издавања гаранција
 4. Попуњена Сагласност клијента – Кредитни биро за повлачење извештаја
 5. Закључни лист на последњи дан претходног месеца
 6. Закључни лист на 31. 12. 2016. године
 7. Званични финансијски извештај за последње три године
 8. Ревизорски извештај за последње три године (за лица код којих постоји законска обавеза)
 9. Аналитичке картице купаца и добављача
 10. Статусна документација (Извод из АПР-а, ОП образац, ПИБ, Одлука о оснивању, важећи статут са свим изменама)
 11. Потврда Пореске управе о измиреним пореским обавезама
 12. Списак средстава обезбеђења

АОФИ издаје гаранције на захтев и по налогу домаћих правних лица и предузетника по условима који се могу преузети на дну странице.