Факторинг је финансијски инструмент којим фактор (АОФИ) финансира извозна предузећа на основу будућих (недоспелих) потраживања проистеклих из продаје роба или услуга на иностраном и домаћем тржишту.

 

Предности факторинга:

 • Побољшање ликвидности кроз постизање брже наплате потраживања, као и на основу авансних уплата путем којих се обезбеђују неопходна средства за плаћање сопствених обавеза и финансирање производње;
 • Побољшање кредитне способности чиме се побољшава бонитетна слика клијента јер се не оптерећује биланс стања у краткорочним обавезама и не умањује се кредитни потенцијал код пословних банака;
 • Побољшање конкурентске позиције, како код купаца тако и код добављача, што омогућава клијенту да понуди дуже рокове плаћања и продају робе на отворено;
 • Сигурност.

 

Врсте факторинг послова:

 • Међународни – извозни факторинг
 • Домаћи – унутрашњи факторинг

 

Послови које фактор (АОФИ) обавља за уступиоца су:

 • Обезбеђење ликвидних средстава, путем авансних исплата, која се реализују по достави комплетне документације у уговору дефинисаном проценту;
 • Вођење евиденције о уступљеним потраживањима и обавештавање уступиоца о свим насталим променама;
 • Преузимање ризика наплате (уз сарадњу са Сектором осигурања), што извознику омогућава извесност у наплати.

 

Корисници факторинга:

 • Извозно оријентисана предузећа која остварују годишњи промет од ЕУР 100.000,00, без обзира на величину предузећа, а имају добре вишегодишње програме и квалитетне купце али немају довољно обртног капитала да финансирају дуже рокове наплате;
 •  Мала и средња предузећа која послују са великим међународним системима, а немају довољно људских ресурса, као ни финансијску снагу да се додатно задужују на финансијском тржишту;
 • Предузећа која воде рачуна о сопственој ликвидности, повећавајући брзину и квалитет наплате, као и обртни капитал за даља улагања, уз истовремено смањење трошкова наплате и могућих губитака;
 • Предузећа која нуде робу на одложено плаћање или која започињу посао са новим купцима.

 

Процедура факторинга:

 1. Извозник је дужан да попуни неопходну документацију (упитник са основним подацима о уступиоцу и захтев за факторинг за конкретне купце – захтев за међународни, домаћи или факторинг са осигурањем);
 2. Затим АОФИ приступа анализи бонитета наведених купаца из захтева уступиоца након чега доставља индикативну понуду уз списак прихватљивих купаца, као и накнаду за наручене извештаје бонитета купаца, према тарифи АОФИ;
 3. По прихватању индикативне понуде припрема се предлог за Извршни одбор АОФИ. Након позитивне одлуке Извршног одбора приступа се потписивању уговора о факторингу;
 4. Извозник, по извршеној испоруци робе купцу, предаје неопходну документацију о конкретној испоруци (ЈЦИ, ЦМР, фактура, отпремница, потписана уступна изјава). Уступна изјава је тројно потписан документ у коме извозник обавештава купца да је продао предметно потраживање, а купац даје сагласност да ће средства уплатити на рачун АОФИ, док се АОФИ саглашава да ће средства примити;
 5. АОФИ, након провере комплетно достављене документације, исплаћује аванс у висини до максимално 90% номиналне вредности уступљеног потраживања, умањен за трошкове провизије факторинга која се обрачунава на укупну вредност уступљеног потраживања, као и камате у случају авансног плаћања, а за период трајања финансирања факторинга;
 6. Остатак износа до 100% АОФИ исплаћује извознику по коначној уплати купца АОФИ. Уколико је уговором прецизирано, остатак овог износа АОФИ може користити за намирење доспелих обавеза извозника.

 

Цена факторинга зависи пре свега од:

 • Планираног обима промета / извоза који ће бити уступљен фактору на наплату;
 • Рока плаћања;
 • Ризика, који зависи од тога да ли АОФИ преузима на себе ризик наплате;
 • Бонитета извозника и купца;
 • Ризика земље у коју се извози.