Осигурање извоза

Осигурање извозних потраживања обезбеђује извознику сигурност и извесност у наплати јер чини наплату осигураног процента извесном. Наиме, у условима савременог спољнотрговинског пословања домаћа правна лица и предузетници су у обављању својих извозних послова изложени многобројним ризицима. Извесност да ће се потраживања по извозним пословима реализовати, предуслов је за нормално пословање…

Факторинг

Факторинг је финансијски инструмент којим фактор (АОФИ) финансира извозна предузећа на основу будућих (недоспелих) потраживања проистеклих из продаје роба или услуга на иностраном и домаћем тржишту.   Предности факторинга: Побољшање ликвидности кроз постизање брже наплате потраживања, као и на основу авансних уплата путем којих се обезбеђују неопходна средства за плаћање сопствених обавеза…

Краткорочно кредитирање

Краткорочно кредитирање подразумева обезбеђивање финансијских средстава ради финансирања обртних средстава извозника. Предности краткорочног кредитирања: Побољшање ликвидности; Једноставнија процедура обезбеђивања кредита у поређењу са дугорочним кредитима; Прилагођеност услуге кредитирања потребама извозника.   ПРОГРАМИ ФИНАНСИРАЊА ИЗВОЗНИКА: Директно кредитирање; Суфинансирање са пословном банком извозника; Рефинансирање кредита преко пословне банке извозника.   1.  Директно краткорочно финансирање извозника АОФИ обезбеђује краткорочне кредите извозним предузећима…

Издавање гаранција

Подршка кроз гаранције подразумева издавање свих типова гаранција у којима купац тражи неку врсту осигурања која ће покривати извозниково извршење посла. Предности гаранција: Поседовањем гаранције клијент стиче услов за учешће на тендерима; Захваљујући авансним гаранцијама извођач радова брже долази до средстава; Омогућава се добијање посла услед гарантовања да ће извозник – извођач радова посао…