АОФИ – Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а. д. Ужице је званична извозно кредитна агенција Републике Србије коју је основала Република Србија посебним законом о АОФИ ради подстицања и унапређења извоза и развоја економских односа са иностранством (Службени гласник Републике Србије бр. 61/2005 од 15.07.2005.год.)

Делатност АОФИ су послови осигурања и финансирања извоза за српска извозно оријентисана предузећа.

АОФИ тежи остварењу стратешког побољшања услова пословања извозне привреде и свеукупног унапређења структуре извоза Републике Србије. Због тога АОФИ заједнички делује са развојним, финансијским и другим институцијама у земљи, али и са релевантним страним компанијама и институцијама.

Оснивачки капитал АОФИ износи 25 милиона ЕУР.

АОФИ послује према начелима ликвидности, сигурности и рентабилности доследно спроводећи мере очувања реалне вредности капитала и мере за заштиту од ризика пословања.

Основни циљ АОФИ је да подстиче и унапређује извоз применом следећих принципа пословне политике:

  • очување реалне вредности капитала
  • квалитетна процена кредитне способности комитената у циљу обезбеђивања сигурности пласмана и наплате
  • подстицање извоза сталним унапређењем и развијањем делатности АОФИ из области осигурања потраживања
  • заштита интереса акционара

Наша мисија је унапређење извоза српских предузећа кроз финансирање и осигурање извозних пројеката и сарадња са сличним институцијама држава спољнотрговинских партнера у циљу подизања конкурентности домаће привреде и освајања нових тржишта.

Закон о Агенцији за осигурање и финансирање извоза је донет са следећим циљевима:

  • Смањење дефицита платног биланса земље и повећање запослености дугорочним растом извоза роба, услуга, инвестиционих радова и инвестиција у иностранству – основни економски циљ оснивања АОФИ;
  • Пружање подршке домаћим правним лицима и предузетницима у иностранству кроз ширење портфолија извозних послова и инвестиција преко различитих механизама осигурања и финансирања извоза и инвестиција;
  • Формирање институционалног оквира за подршку националног извоза;
  • Развој извозне привреде на здравим принципима;
  • Стварање институције која искључиво подржава извозне послове правних лица и предузетника са седиштем на територији Републике Србије;

Изналажење дугорочног решења за подстицање извоза уз истовремено побољшање његове структуре и конкурентности.