• Дејан Вукотић – генерални директор
  телефон Tel. 011/6558 270
  мејл dejan.vukotic@aofi.rs
 • Никола Тегелтија – извршни директор за финансирање
  телефон Tel. 011/6558 231
  мејл nikola.tegeltija@aofi.rs
 • Данило Ћирковић - извршни директор за осигурање
  телефон Tel. 011/6558 252
  мејл danilo.cirkovic@aofi.rs
 • Петар Павловић - директор Сектора за кредите
  телефон Tel. 011/6558 230
  мејл petar.pavlovic@aofi.rs
 • Весна Јоветић - директор Сектора за гаранције и кредитну анализу
  телефон Tel. 011/6558 232
  мејл vesna.jovetic@aofi.rs
 • Иван Савић - директор Сектора за осигурање од комерцијалних ризика
  телефон Tel. 011/6558 260
  мејл ivan.savic@aofi.rs
 • Марија Кулунџић Ивањи - директор Сектора за осигурање од некомерцијалних ризика
  телефон Tel. 011/6558 268
  мејл marija.ivanji@aofi.rs
 • Тања Курсар - директор Сектора за факторинг
  телефон Tel. 011/6558 240
  мејл tanja.kursar@aofi.rs
 • Драган Илић - директор Дирекције за реосигурање и актуарску анализу
  телефон Tel. 011/6558 267
  мејл dragan.ilic@aofi.rs
 • Биљана Јовановић  - директор Дирекције за управљање ризицима
  телефон Tel. 011/6558 253
  мејл biljana.jovanovic@aofi.rs 
 • Ивана Дукић - шеф Одељења за правне послове
  телефон Tel. 011/6558 255
  мејл ivana.dukic@aofi.rs
 • Ивана Обреновић - шеф Одељења за финансије и рачуноводство
  телефон Tel. 011/6558 271
  мејл ivana.obrenovic@aofi.rs